CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 20/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Industrial Engineering: Electricity (2002) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Segon curs
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
CENTRALS ELÈCTRIQUES II 17101007
REGULACIÓ AUTOMÀTICA 17101019
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 17101104
OFICINA TÈCNICA 17101021
TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA 17101020
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 17101005
CÀLCUL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 17101015
Anual
Troncals i obligatòries
PROJECTE DE FI DE CARRERA 17101022
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
LUMINOTÈCNIA 17101214
SISTEMES AUTOMÀTICS 17101211
TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL 17101205
Segon quadrimestre
Optatives
AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 17101210
ANGLÈS 17101202
COGENERACIÓ 17101204
GESTIÓ D'EMPRESES 17101203
MÈTODES NUMÈRICS 17101201
PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA I 17101207
Anual
Optatives
PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA II 17101208
PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA III 17101209