CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 26/07/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Industrial Engineering: Electricity (2002) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ÀLGEBRA 17101002
CÀLCUL 17101003
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 17101017
FONAMENTS D'INFORMÀTICA 17101011
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 17101001
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
CIRCUITS 17101008
DIBUIX INDUSTRIAL 17101101
ELECTROMETRIA 17101009
MATERIALS ELÈCTRICS I MAGNÈTICS 17101016
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA 17101004
Segon curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
CENTRALS ELÈCTRIQUES I 17101006
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I 17101010
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I 17101012
MÀQUINES ELÈCTRIQUES I 17101014
TEORIA DE MECANISMES I ESTRUCTURES 17101018
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
CENTRALS ELÈCTRIQUES II 17101007
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL II 17101102
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES II 17101013
MÀQUINES ELÈCTRIQUES II 17101103
REGULACIÓ AUTOMÀTICA 17101019
Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 17101005
CÀLCUL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 17101015
CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 17101104
TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA 17101020
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
OFICINA TÈCNICA 17101021
Anual
Troncals i obligatòries
PROJECTE DE FI DE CARRERA 17101022
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
LUMINOTÈCNIA 17101214
MANTENIMENT INDUSTRIAL 17101212
SISTEMES AUTOMÀTICS 17101211
Segon quadrimestre
Optatives
AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 17101210
ANGLÈS 17101202
COGENERACIÓ 17101204
GESTIÓ D'EMPRESES 17101203
MÈTODES NUMÈRICS 17101201
PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA I 17101207
TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL 17101205
Anual
Optatives
PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA II 17101208
PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA III 17101209