CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 27/10/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Nursing (2002) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Tercer curs
Primer quadrimestre
Troncals i obligatòries
ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA 18031001
Segon quadrimestre
Troncals i obligatòries
HISTÒRIA DEL CUIDATGE EN INFERMERIA. MODELS I DESENVOLUPAMENT CIENTÍFIC EN INFERMERIA 18031101
PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC II 18031014
Anual
Troncals i obligatòries
INFERMERIA COMUNITÀRIA II 18031005
INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA II 18031012
INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL 18031015
Assignatures sense curs definit
Anual
Optatives
ATENCIÓ D'INFERMERIA A LA GENT GRAN AMB PROBLEMES SOCIOSANITARIS 18031217
CURES D'INFERMERIA EN PROCESOS TERMINALS 18031220
DESIGUALTATS SOCIALS I SALUT 18031210
GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL EN ELS SERVEIS SANITARIS 18031205
INFERMERIA INTERNACIONAL 18031202
LA INFÀNCIA AMB PROBLEMES ESPECIALS 18031219
PROGRAMES DE SALUT A ESCALA LOCAL 18031204
TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA 18031201
TÈCNIQUES DE RECOLLIDA DE DADES I AVALUACIÓ DE RESULTATS 18031211