CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2018-19 | 20/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Electric Vehicle Technologies (2018) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Acta única 1Q
Obligatòries
ARQUITECTURA ELÈCTRICA DEL VEHICLE 17695101
DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE PER A L'AUTOMÒBIL 17695102
DISSENY DE SISTEMES DIGITALS AMB FPGA 17695103
ELECTRÒNICA D'ALTA FREQÜÈNCIA I COMUNICACIONS 17695104
EMMAGATZEMATGE I CONVERSIÓ D'ENERGIA 17695105
GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA 17695106
METODOLOGIES DE DESENVOLUPAMENT EN AUTOMOCIÓ 17695107
MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS 17695108
MODELATGE I CONTROL DE MOTORS 17695109
Acta única 2Q
Obligatòries
INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS 17695110
LABORATORI DE SISTEMES ENCASTATS I COMUNICACIONS 17695112
LABORATORI D'ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA 17695111
PRÀCTIQUES EXTERNES 17695401
TREBALL DE FI DE MÀSTER 17695301