CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2015-16 | 19/06/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Engineering and Technology of Electronic Systems (2014) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Obligatòries
CONTROL DIGITAL 17675105
DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS 17675102
INNOVACIÓ I ENGINYERIA 17675106
PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS 17675101
SISTEMES DIGITALS AVANÇATS 17675103
SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS 17675104
Acta única 2Q
Obligatòries
LABORATORI INTEGRADOR 17675107
TREBALL DE FI DE MÀSTER 17675301
Assignatures sense curs definit
Acta única 1Q
Optatives
MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS 17675210
MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 17675201
NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA 17675208
RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL 17675205
Acta única 2Q
Optatives
ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA 17675204
CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS 17675203
DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD 17675206
MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS 17675202