CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2023-24 | 13/07/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Industrial Engineering (2013) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Acta única 1Q
Obligatòries
GESTIÓ EMPRESARIAL 17655101
Acta única 2Q
Obligatòries
DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES 17655112
ESTRUCTURES 17655105
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA 17655115
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS 17655107
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES 17655114
PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS 17655104
SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA 17655110
TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL 17655109
Segon curs
Segon quadrimestre
TREBALL DE FI DE MÀSTER 17655301
Acta única 1Q
Obligatòries
ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS 17655113
INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 17655108
QUALITAT EN LA INDÚSTRIA 17655106
SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS 17655117
SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL 17655116
SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ 17655111
Acta única 2Q
Obligatòries
GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS 17655102
GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS 17655103
INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS 17655118
Assignatures sense curs definit
Anual
Optatives
PRÀCTIQUES EXTERNES I 17655501
PRÀCTIQUES EXTERNES II 17655502
Convocatòria única 1Q sense addicional
Optatives
LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA 17655209
LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES 17655208
Acta única 1Q
Optatives
ARQUITECTURA ELÈCTRICA DEL VEHICLE 17655239
CINÈTICA I REACTORS 17655206
CIRCUITS ELÈCTRICS 17655211
EMMAGATZEMATGE I CONVERSIÓ D'ENERGIA 17655241
ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT I 17655242
ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT II 17655243
ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT III 17655244
ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT IV 17655245
FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS 17655218
FONAMENTS D'AUTOMATISMES 17655212
FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA 17655205
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS 17655210
MATERIALS I NANOESTRUCTURES 17655220
MECÀNICA DE FLUIDS I TRANSPORT DE CALOR 17655201
MECÀNICA DE MÀQUINES 17655203
MECÀNICA ESTRUCTURAL 17655204
MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ 17655202
MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS 17655240
MODELATGE I CONTROL DE MOTORS 17655238
OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES 17655207
TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR 17655222
Acta única 2Q
Optatives
BIOMATERIALS 17655217
ENGINYERIA DE REACTORS 17655219
PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS 17655221