CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2017-18 | 28/10/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Industrial Engineering (2013) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Acta única 1Q
Obligatòries
GESTIÓ EMPRESARIAL 17655101
Acta única 2Q
Obligatòries
DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES 17655112
ESTRUCTURES 17655105
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA 17655115
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS 17655107
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES 17655114
PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS 17655104
SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA 17655110
TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL 17655109
Segon curs
Acta única 1Q
Obligatòries
ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS 17655113
INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 17655108
QUALITAT EN LA INDÚSTRIA 17655106
SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS 17655117
SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL 17655116
SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ 17655111
Acta única 2Q
Obligatòries
GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS 17655102
GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS 17655103
INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS 17655118
TREBALL DE FI DE MÀSTER 17655301
Assignatures sense curs definit
Convocatòria única 1Q sense addicional
Optatives
LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA 17655209
LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES 17655208
Acta única 1Q
Optatives
AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA 17655201
CINÈTICA I REACTORS 17655206
CIRCUITS ELÈCTRICS 17655211
FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS 17655218
FONAMENTS D'AUTOMATISMES 17655212
FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA 17655205
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS 17655210
MATERIALS I NANOESTRUCTURES 17655220
MECÀNICA DE MÀQUINES 17655203
MECÀNICA ESTRUCTURAL 17655204
MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ 17655202
MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 17655236
OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES 17655207
SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS 17655237
TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR 17655222
Acta única 2Q
Optatives
BIOMATERIALS 17655217
ENGINYERIA DE REACTORS 17655219
MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS 17655235
PRÀCTIQUES EXTERNES I 17655501
PRÀCTIQUES EXTERNES II 17655502
PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS 17655221