CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genïżœric | 2010-11 | 27/11/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 18214004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18214001
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA 18214009
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOESTADÍSTICA 18214003
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18214002
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 18214109
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18214007
Anual
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA 18214005
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL 18214101
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 18214008
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 18214102
INFERMERIA EN LA JOVENTUT 18214103
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 18214108
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 18214006
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 18214010
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 18214104
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 18214110
Anual
Formació bàsica i obligatòries
FARMACOLOGIA 18214107
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
INTERNATIONAL NURSING 18214205
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA 18214210