CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 27/10/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Infermeria Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 18204004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18204001
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA 18204009
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOESTADÍSTICA 18204003
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18204002
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 18204109
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18204007
Anual
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA 18204005
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL 18204101
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 18204008
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 18204102
INFERMERIA EN LA JOVENTUT 18204103
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 18204108
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 18204006
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 18204010
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 18204104
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 18204110
Anual
Formació bàsica i obligatòries
FARMACOLOGIA 18204107
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
INTERNATIONAL NURSING 18204205
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA 18204210