CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2018-19 | 16/04/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Infermeria (2016) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 18234004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I 18234001
ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA 18234009
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOESTADÍSTICA 18234003
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II 18234002
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 18234109
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18234007
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA 18234005
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL 18234101
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I 18234111
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 18234008
Segon curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 18234102
INFERMERIA EN LA JOVENTUT 18234103
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 18234108
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 18234006
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 18234010
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 18234104
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 18234110
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
FARMACOLOGIA 18234107
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II 18234112
Tercer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 18234115
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 18234105
METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA 18234117
PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT 18234114
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
CURES PAL·LIATIVES 18234113
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA 18234106
INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS 18234116
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II 18234119
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III 18234118
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT 18234202
APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL 18234203
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 18234205
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS 18234206
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 18234217
INTERNATIONAL NURSING 18234207
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA 18234208
METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT 18234210
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS 18234212
SALUT MENTAL POSITIVA 18234213
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA 18234214