CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2011-12 | 16/04/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Infermeria (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 18204004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18204001
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA 18204009
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOESTADÍSTICA 18204003
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18204002
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 18204109
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18204007
Anual
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA 18204005
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL 18204101
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 18204008
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 18204102
INFERMERIA EN LA JOVENTUT 18204103
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 18204108
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 18204006
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 18204010
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 18204104
Anual
Formació bàsica i obligatòries
FARMACOLOGIA 18204107
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 18204110
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 18204115
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 18204105
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL 18204106
INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES 18204116
Anual
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I 18204111
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I 18204112
Assignatures sense curs definit
Anual
Optatives
APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA 18204215
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 18204203
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS 18204212
INTERNATIONAL NURSING 18204205
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA 18204201
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA 18204202
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA 18204210
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT 18204217
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA 18204218
MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES 18204214
METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT 18204204
PRÀCTIQUES D'INFERMERIA COMUNITÀRIA 18204219
PRÀCTIQUES D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL 18204211
PRÀCTIQUES D'INFERMERIA GERIÀTRICA 18204222
PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA 18204216
PROGRAMES DE SALUT 18204221
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS 18204220
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA 18204213
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA 18204223