CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 25/01/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grado de Enfermería (Sede Baix Penedés) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 18224004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18224001
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA 18224009
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOESTADÍSTICA 18224003
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18224002
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 18224109
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18224007
Anual
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA 18224005
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL 18224101
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 18224008
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 18224102
INFERMERIA EN LA JOVENTUT 18224103
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 18224108
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 18224006
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 18224010
FARMACOLOGIA 18224107
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 18224104
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 18224110
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
INTERNATIONAL NURSING 18224205
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA 18224210