ASSIGNATURA: FISICOQUÍMICA
CODI: 20214004

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)