ASSIGNATURA: VULNERABILITAT GENÈTICA, SUSCEPTIBILITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS A SUBSTÀNCIES NEUROACTIVES
CODI: 145202203

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)